Sammenhæng + dyrenes migration

Source: Wildlife Corridor by Brisbane City Council on flickr.com

Introduktion

Dyrenes vandring er individuelle dyrs relativt lange flytning over store afstande, som regel på sæsonbasis. Det er den mest almindelige form for migration i økologien. Den findes i alle større dyregrupper, herunder fugle, pattedyr, fisk, krybdyr, padder, insekter og krebsdyr. Udløsende faktorer for migrationen kan være det lokale klima, lokal tilgængelighed af føde, årstiden eller parringsårsagen.

Naturens verden og de vilde dyr er under forandring i hele verden. Stigningen i verdens befolkningstal er blevet ledsaget af en hurtig udvidelse af landbrugs- og byområder og infrastrukturer, især vej- og jernbanenetværk. Overalt i verden er levestederne for vilde dyr blevet omdannet og fragmenteret af menneskelige aktiviteter, og flere arter har ændret adfærd som følge af menneskelige aktiviteter. Det er tydeligt, at samspillet mellem mennesker og dyreliv i sagens natur er komplekst, fordi der normalt er mange interessenter involveret. En rationel tilgang, der inddrager alle interesserede parter, synes at være en produktiv måde at løse denne type problemer på.

Aktiviteter

Med de 3 aktiviteter i modul 5 vil eleverne blive introduceret til, hvorfor fugle, bier, planter og blomster er vigtige for miljøet. Desuden vil de reflektere over, hvorfor det er vigtigt at beskytte dem i både byområder og på landet. Eleverne skal bruge denne viden til at skabe hjem til bier, lave minihaver til bestøvere og kopier af trækfugle med LEGO klodser og genbrugsmaterialer.

Gallery

Bliv inspireret af, hvad elever fra Nordmakedonien, Portugal, Danmark, Cypern og Tyskland forestillede sig om fremtidens bæredygtige by. Besøg vores galleri og se modeller bygget med LEGO klodser, der viser resultaterne af vores tidligere aktiviteter. Hvis du har brugt aktiviteterne i din undervisning og ønsker at inspirere andre, er du velkommen til at bidrage til galleriet. Send dine billeder med oplysninger om, hvilken aktivitet du har udført og i hvilken sammenhæng, til - activity@youngsters4ecocities.eu .

Quiz

Test din viden om emnet med vores quiz. Prøv at besvare spørgsmålene før og efter du har læst hele modulet for at vurdere dig selv