Поврзување + миграција на животните.

Урбано земјоделство

Дрвја и шуми

Грижа за водата

Планирање на животната средина

Урбана мобилност + здравствени придобивки.